Gegevens 

 • Naam: Stichting Shaping Europe
 • RISN: 862359867
 • KvK: 82162085
 • Oprichtingsdatum: 11-03-2021
 • Email: info@shapingeurope.eu
 • Social media (Twitter: @ShapingEurope – Linkedin: @ShapingEurope)
 • Website: www.shapingeurope.eu

Jaarverslag

Lees hier: Shaping Europe annual report 2021-2022

Strategie & missie

Shaping Europe is een onafhankelijke denktank met als doelstelling het bevorderen van een constructieve discussie over de Europese Unie en Europees beleid voor een breed publiek op een zo toegankelijk mogelijke wijze.

De statutaire doelstelling is als volgt. De Stichting heeft ten doel een onafhankelijk en onpartijdig platform voor analyses en constructieve ideeën over de Europese Unie, Europese samenwerking en Europees beleid te bieden aan een breed publiek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het voorbereiden en publiceren van laagdrempelige, evenwichtige en gefundeerde artikelen, podcasts en video’s, en door het organiseren van activiteiten zoals workshops, panels en evenementen en het verrichten van onderzoek voor publicatie. 

Beleid

Shaping Europe heeft momenteel een Nederlandstalige en Engelstalige redactie. Deze redacties zijn onafhankelijk en zijn verantwoordelijk voor de artikelen die zij publiceren op hun respectievelijke pagina’s op de openbare website (www.shapingeurope.eu). De redacties hebben ieder een eindredacteur die eindverantwoordelijk is voor de publicaties. 

In totaal heeft Shaping Europe in de eerste vijf maanden van haar bestaan meer dan 50 artikelen gepubliceerd. Op het moment van schrijven zijn er ongeveer 20 vrijwilligers actief, waaronder 5 bestuursleden, 13 redactieleden en 2 social media experts, vooralsnog veelal jonge werkenden en studenten. Het bestuur en de redacties vergaderen normaliter op wekelijkse basis.

In de toekomst wil Shaping Europe haar activiteiten uitbreiden naar andere talen, zoals het Duits, Frans en Spaans, om zo een breder Europees publiek te kunnen bereiken. Daarnaast wil Shaping Europe haar activiteiten uitbreiden door naast de publicatie van artikelen ook activiteiten te organiseren in verschillende talen, zoals workshops, panels, en de deelname aan discussiefora over Europa. Aan het eind van het jaar 2021 wil Shaping Europe ongeveer 120 artikelen hebben gepubliceerd, en 2 panels hebben georganiseerd. Dit aantal zal in het jaar 2021 kunnen worden uitgebreid. 

Shaping Europe zal bijvoorbeeld willen bijdragen aan de officiële Europese Conventie over de toekomst van de Europese Unie door zelf panels en workshops te organiseren die formeel binnen de context van de Europese Conventie kunnen plaatsvinden. Daarnaast zou Shaping Europe ook actief kunnen deelnemen met inhoudelijke bijdragen, bijvoorbeeld door de conclusies van onze activiteiten gerelateerd aan de Conventie in te sturen. 

Werving van gelden

Momenteel worden de kosten die worden gemaakt door de Stichting gefinancierd door de oprichter en huidig voorzitter van de Stichting. Nu wij ANBI status hebben verworven zal Shaping Europe trachten om sponsoren en/of subsidies aan te trekken die de doelstelling van de Stichting ondersteunen. Dit zal gebeuren door een pagina op de website te wijden aan de mogelijkheden voor sponsoren om financieel te steunen, waarbij sponsoren ons zullen kunnen benaderen indien zij belangstelling hebben. 

Daarnaast zullen wij actief potentiële sponsoren en subidieverstrekkers benaderen, zoals fondsen, officiële (Europese) instellingen en bedrijven waarvan hun doelstelling verenigbaar is met die van Shaping Europe. Het Fondsenboek 2021 zal een belangrijke bron van informatie zijn om geschikte potentiële sponsoren te kunnen vinden. Momenteel werkt Shaping Europe aan een pitch-deck, dat als belangrijk instrument zal dienen bij de fondsenwerving. 

Beschikking over vermogen

Stichting Shaping Europe heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden en de overige vrijwilligers van de Stichting worden niet betaald voor hun bijdrage aan de organisatie of haar activiteiten. 

Het bestuur zal jaarlijks een begroting opstellen voor het komende boekjaar, en richtlijnen communiceren over het toekennen van vergoedingen aan bestuursleden en andere vrijwilligers voor gemaakte kosten ten bate van de Stichting.

De Penningmeester beheert de boekhouding en de uitgaven. Het bestuur houdt toezicht op het beheer en de uitgaven door tijdens de bestuursvergadering het agendapunt “financiën” te behandelen, en waar nodig besluiten te nemen over uitgaven. Tevens heeft het bestuur ten allen tijde inzage in de uitgaven en gerelateerde facturen die staan opgeslagen op een gedeelde server. Er zal ieder jaar een kascommissie worden opgericht van minstens twee personen die jaarlijks toezicht zal houden op de boekhouding en jaarrekening van de Stichting. De controle van de kascommissie zal ieder jaar plaatsvinden in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het boekjaar.  

In het geval van liquidatie zal Stichting Shaping Europe haar toekomstige liquidatiesaldo schenken aan een organisatie met een een ANBI status met een vergelijkbare doelstelling.

Zodra er financiële middelen beschikbaar zijn om de lening voor de reeds gemaakte kosten terug te betalen, en om de geraamde maandelijkse lasten te kunnen voldoen, zullen ook de volgende kosten kunnen worden gemaakt:

 • Fondsenboek
 • Vernieuwing website
 • Abonnement communicatie-software (bijv. Zoom)
 • Promotiekosten (bijv. via sociale media en geprint material)
 • Apparatuur (bijv. huur opnamestudio of aanschaf Podcast-apparatuur) 
 • Activiteiten
  • Zaalhuur en basale catering
  • Onkostenvergoedingen sprekers 
 • Vergoeding vrijwilligers of sprekers voor onkosten ten bate van de Stichting (bijv. bijzondere vervoerskosten)

Bestuur

Het bestuur van Stichting Shaping Europe bestaat uit:

 • Voorzitter: Thomas van der Valk
 • Secretaris: Daniel Niekel
 • Penningmeester: Daniel Niekel
 • Lid: Jesse Markus
 • Lid: Tara Görder 
 • Lid: Alexander Galt

Organisatie

Aan het hoofd van de organisatie staat het hiervoor benoemde 5-koppige bestuur. Het bestuur is dus eindverantwoordelijk voor al de beslissingen van Shaping Europe. 

Het bestuur wordt op alle vlakken geadviseerd door een 3-koppige Raad van Adviseurs (vergelijkbaar met een raad van commissarissen). Het doel van deze raad is om het bestuur scherp, innovatief en kritisch te houden, evenals het controleren van het bestuur. Momenteel zijn posities binnen de raad van adviseurs nog vacant.

De hoofdredacteuren dragen verantwoordelijkheid voor de Nederlands- en Engelstalige redacties. Het is aan hun om te zorgen dat de redactieleden hun werk goed kunnen uitvoeren. Beide redacties werken veel samen, elke maand wordt een gezamenlijke vergadering gehouden waar ideeën worden uitgewisseld. Ook werken redactieleden uit de twee redacties samen bij het schrijven van artikelen, die dan in zowel het Nederlands als het Engels gepubliceerd worden. Wij geloven dat deze samenwerking zeer past binnen onze missie en visie. Op hun beurt lichten de hoofdredacteuren het bestuur in over het werk van hun redacties. Indien nodig kan het bestuur de hoofdredacteuren vragen om aanpassingen of verbeteringen door te voeren.

De 3-koppige afdeling sociaal media & PR is verantwoordelijk voor het marketen van de producten (vooralsnog louter artikelen) van Shaping Europe. Daarnaast focust de PR kant van de afdeling op het verder legitimeren van de organisatie door bijvoorbeeld partnerships aan te gaan met instellingen en/of bedrijven met een overeenkomende missie. Echter heeft de afdeling geen mandaat om zelf afspraken met derde aan te gaan, deze beslissingen moet eerst altijd door het bestuur worden goedgekeurd.